Estatuts

Núm. 243 – 22 de desembre de 2017 Pàg. 320
Núm. 10639
CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS D’INTERÈS NATURAL DEL RIPOLLÈS
Anunci d’aprovació definitiva dels estatuts del Consorci
No havent-se presentat al·legacions o reclamacions contra l’acord d’aprovació inicial de la Modificació dels Estatuts del Consorci
per a la protecció i la Gestió dels Espais Interès Natural del Ripollès adoptat pel Consell Plenari en sessió de data 19 de
juliol de 2017 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 7453 de data 13 de setembre de 2017;
al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOPG) núm. 177 de 15 de setembre de 2017 i a l’e-tauler de la web del Consorci
el dia 18 de setembre de 2017, havent-se ratificat per cadascun dels seus membres tot seguit relacionats, aquest acord esdevé
definitiu. Ratificats per acord de Ple de l’Ajuntament de Campdevànol de data 12 d’octubre de 2017; per acord de Ple de
l’Ajuntament de Campelles de data 25 d’agost de 2017; per acord de Ple de l’Ajuntament de Camprodon de data 24 d’octubre
de 2017; per acord de Ple de l’Ajuntament de Gombrèn de data 20 d’octubre de 2017; per acord de Ple de l’Ajuntament de les
Llosses de data 05 d’octubre de 2017; per acord de Ple de l’Ajuntament de Llanars de data 03 d’agost de 2017; per acord de Ple
de l’Ajuntament de Molló de data 01 de setembre de 2017; per acord de Ple de l’ Ajuntament de Pardines de data 12 de setembre
de 2017; per acord de Ple de l’ Ajuntament de Planoles de data 05 de setembre de 2017; per acord de Ple de l’Ajuntament
de Queralbs de data 08 de setembre de 2017; per Acord de Ple de l’Ajuntament de Ribes de Freser de data 30 d’octubre de
2017; per Acord de Ple de l’Ajuntament de Ripoll de data 12 de setembre de 2017; per Acord de Ple de l’Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses de data 28 de juliol de 2017; per Acord de Ple de l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries de data 09 d’octubre
de 2017; per acord de Ple de l’Ajuntament de Setcases de data 27 d’octubre de 2017; per acord de ple de l’Ajuntament
de Toses de data 25 de juliol de 2017; per acord de Ple de l’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès de data 25 de juliol de 2017;
per acord de Ple de l’Ajuntament de Vilallonga de Ter de data 14 de setembre de 2017; acord de Ple de l’Ajuntament d’Ogassa
de data 20 de setembre de 2017; per acord de Ple del Consell Comarcal del Ripollès de data 19 de setembre de 2017; per Junta
General del Consorci Ripollès Desenvolupament de data 14 de setembre de 2017; per acord de Ple de la Diputació de Girona
de data 21 de novembre de 2017; per Acord de Govern del Departament Territori i Sostenibilitat de data 11 de juliol de 2017;
per Acord de la Junta de la Moncomunitat de monts de la propietat privada de Castellar de N’Hug de data 25 d’octubre de

 1. A continuació s’exposa Text íntegre dels estatuts reguladors:
  Estatuts del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès
  Capítol I
  Disposicions generals
  Article 1
  Naturalesa, personalitat jurídica i adscripció
  1.1 El Consorci és un ens consorcial públic, sense ànim de lucre, dotat de personalitat jurídica pròpia i independent, amb
  capacitat plena per al compliment de les seves finalitats i sotmès a l’ordenament jurídic. En compliment d’allò que estableix
  la normativa reguladora del règim jurídic del sector públic, l’Administració a què s’adscriu el Consorci és l’Administració de
  la Generalitat de Catalunya, mitjançant el departament competent en matèria de medi natural.
  1.2 En l’eventual canvi d’adscripció s’atindrà als criteris normatius de prioritat previstos en l’ordenament jurídic vigent i es
  referirà al primer dia de l’exercici pressupostari.
  1.3 L’adscripció a l’Administració de la Generalitat de Catalunya determina la subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat
  i control de l’Administració d’adscripció.
  Article 2
  Durada i membres que integren el Consorci
  2.1. El Consorci tindrà una durada indefinida, tenint en compte el caràcter permanent de les activitats que constitueixen el
  seu objecte.
  2.2 El Consorci està integrat pels Ajuntaments de Campdevànol, Campelles, Camprodon, Gombrèn, Llanars, les Llosses,
  Molló, Ogassa, Pardines, Planoles, Queralbs, Ripoll, Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries,
  Setcases, Toses, Vallfogona de Ripollès, Vilallonga de Ter i Castellar de n’Hug, el Consell Comarcal del Ripollès, el Consorci
  Administració Local Consorcis
  Núm. 243 – 22 de desembre de 2017 Pàg. 321
  Ripollès Desenvolupament, la Diputació de Girona i l’Administració de la Generalitat de Catalunya de conformitat amb els
  acords presos pels organismes respectius, per complir les finalitats assenyalades als presents Estatuts.
  2.3 El nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat amb l’admissió d’entitats públiques o privades, aquestes últimes
  sense ànim de lucre, l’activitat de les quals estigui en total concordança amb els objectius del Consorci i es comprometin a fer
  aportacions regulars per al seu funcionament.
  Article 3
  Domicili social
  3.1 El domicili social del Consorci és al carrer Sant Miquel, núm. 44, de Ribes de Freser (17534), sense perjudici que la
  Presidència pugui disposar, singularment i de forma excepcional, que els òrgans de govern es reuneixin en altres seus o
  dependències de qualsevol ens que en formi part.
  3.2 No obstant l’anterior, el Consorci podrà ubicar-se en un nou domicili social per motius degudament justificats i previ
  acord del Consell Plenari.
  Article 4
  Àmbit d’actuació
  4.1 L’àmbit d’actuació del Consorci abastarà:
  a) Els espais naturals protegits de les Capçaleres del Ter i Freser, Obagues de la Vall del Rigard, Serra Cavallera i Serra de
  Montgrony.
  b) Els espais naturals pertanyents a la xarxa Natura 2000 de les Capçaleres del Ter i Freser, Vall del Rigard, Serra Cavallera,
  Montgrony, Rasos de Tubau i Riberes de l’Alt Ter.
  c) Les forests públiques de titularitat municipal del Ripollès.
  d) Qualsevol espai d’especial valor natural, paisatgístic o forestal dins l’àmbit del Ripollès.
  4.2 Aquest àmbit d’actuació podrà ser ampliable convenientment per zones geogràficament confrontants a la comarca del
  Ripollès, prèvia autorització de les parts interessades.
  Article 5
  Règim jurídic i potestats
  5.1 El Consorci pot crear i gestionar serveis públics, realitzar actes d’administració i disposició de béns, subscriure contractes,
  defensar jurídicament i extrajudicialment els seus drets i, en general, tots els actes necessaris per assolir, d’acord amb la
  legislació aplicable a cada supòsit, els objectius establerts en els presents Estatuts.
  5.2 El Consorci té les següents potestats:
  a) Potestat reglamentària i d’autoorgantizació.
  b) Capacitat tributària i financera.
  c) Capacitat de programació i planificació.
  d) Potestat d’execució forçosa i sancionadora.
  e) Potestat de revisió d’ofici dels seus actes i acords.
  f) Totes aquelles potestats o competències que li siguin atribuïdes per la legislació, delegades o encomanades per les altres
  administracions implicades.
  5.3 Per al compliment de les seves finalitats, i d’acord amb les limitacions establertes en la legislació vigent, corresponen al
  Consorci totes les potestats i prerrogatives que la legislació atribueix als ens locals.
  Article 6
  Finalitats
  La finalitat i objecte del Consorci és la preservació, millora, divulgació i gestió del patrimoni natural i el seguiment de les
  activitats que siguin compatibles amb les funcions que compleixen els espais d’interès natural, xarxa Natura 2000, les forests
  d’utilitat pública i medi natural en general del Ripollès. En aquest sentit, els objectius s’orientaran en els següents grans eixos:
  Administració Local Consorcis
  Núm. 243 – 22 de desembre de 2017 Pàg. 322
  a) Protecció, restauració i millora del patrimoni natural, cultural dels espais del PEIN i de la xarxa Natura 2000.
  b) Gestió de les forests públiques de titularitat municipal del Ripollès.
  c) Prevenció de catàstrofes i riscos naturals que puguin afectar el medi natural.
  d) Redacció d’un pla estratègic per a aquests espais.
  e) Gestió de l’obtenció de recursos i ajuts.
  f) Desenvolupament local per millorar les condicions de vida de la població.
  g) Aprofitament sostenible dels recursos naturals.
  Article 7
  Funcions i atribucions
  El Consorci realitzarà, per a la consolidació de les seves finalitats, les funcions següents:
  a) Estudiar, projectar i impulsar les iniciatives necessàries per al foment dels espais d’interès natural, xarxa Natura 2000,
  forests públiques de titularitat municipal i medi natural en general de la comarca del Ripollès.
  b) Aprofitar de manera sostenible els recursos de tots els espais naturals esmentats en l’apartat anterior i millorar les condicions
  de vida de la població rural.
  c) Realitzar estudis, informes, anàlisis i propostes relatives a la planificació, ús i gestió del territori i dels seus recursos naturals.
  d) Proporcionar l’assessorament i l’ajuda tècnica necessària als ens integrants del Consorci.
  e) Vetllar per la conservació, defensa i millora dels valors culturals, ecològics, paisatgístics i econòmics dels espais d’interès
  natural, xarxa Natura 2000, forests públiques de titularitat municipal i medi natural en general del Ripollès, així com fer-se
  càrrec de l’organització i el foment de llur estudi i coneixement.
  f) Realitzar, contractar o fiscalitzar les obres i actuacions promogudes pel Consorci i que es portin a terme dins dels espais
  d’interès natural, xarxa Natura 2000, forests públiques de titularitat municipal i medi natural en general del Ripollès.
  g) Crear un fons d’informació en el seu àmbit d’interès.
  h) Actuar com a òrgan de representació dels ens del Consorci, en tot el que faci referència als espais d’interès natural, xarxa
  Natura 2000, forests públiques de titularitat municipal i medi natural en general del Ripollès.
  i) Impulsar l’actuació coordinada de les administracions públiques en l’àmbit d’aquests espais i assumir les competències que
  aquestes puguin delegar al Consorci.
  j) Produir i subministrar biomassa forestal i altres energies renovables relacionades amb el medi natural.
  Capítol II
  Règim orgànic i funcional
  Article 8
  Òrgans de govern i gestió
  Els òrgans de govern i de gestió del Consorci són els següents:
  a) El Consell Plenari
  b) La Comissió Executiva
  c) La Presidència
  d) Les Vicepresidències
  e) La Direcció Tècnica
  Article 9
  Composició del Consell Plenari
  9.1 El Consell Plenari és l’òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci. Està format per:
  a) El president/a.
  b) Dos representants del departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de medi
  natural.
  c) Un representant de la Diputació de Girona.
  d) Un representant del Consell Comarcal del Ripollès.
  e) Un representant de cadascun dels ajuntaments consorciats.
  f) Un representant del Consorci Ripollès Desenvolupament.
  Administració Local Consorcis
  Núm. 243 – 22 de desembre de 2017 Pàg. 323
  9.2 En cap cas seran nomenats com a representants persones extracorporatives.
  9.3 El vot es pot delegar a qualsevol altre membre del mateix òrgan. Aquesta delegació s’haurà de comunicar a la Presidència,
  abans de l’inici de la sessió corresponent, per qualsevol mitjà que permeti acreditar la signatura i la recepció de l’escrit de
  delegació.
  9.4 En cas d’admissió de nous membres del Consorci, se’ls assegurarà l’adequada representació del Consell Plenari. La
  renovació dels membres del Consell Plenari es farà d’acord amb la periodicitat que determinin les entitats, coincidint amb la
  renovació de les que es produeixin en el si de les entitats que representen, d’acord amb els processos electorals, sens perjudici
  que cada entitat pugui remoure el seu representant i designar-ne un de nou, sempre que ho consideri oportú.
  9.5 Formarà part del Consell Plenari el director/a tècnic/a, amb veu, però sense vot.
  Article 10
  Competències del Consell Plenari
  10.1 Correspon al Consell Plenari del Consorci totes les competències i funcions necessàries per dur a terme el seu objecte i
  les seves finalitats, sens perjudici de les que aquests Estatuts atribueixin a altres òrgans de l’entitat i sens perjudici que pugui
  delegar les que estimi convenient.
  10.2 En tot cas, corresponen al Consell Plenari les competències següents amb caràcter indelegable:
  a) L’elecció, d’entre els seus membres, del president/a i dels vicepresidents/es. Els vicepresidents/es seran nomenats pel
  Consell Plenari a proposta del president/a.
  b) La contractació del director/a tècnic/a a proposta del resident/a.
  c) El nomenament i la remoció, si s’escau, dels membres de la Comissió Executiva.
  d) L’aprovació i modificació dels Estatuts, sens perjudici de la necessitat també de l’aprovació per part de cadascun dels
  consorciats.
  e) L’aprovació del pressupost i les seves modificacions d’acord amb les bases d’execució.
  f) L’aprovació dels comptes anuals i documentació annexa.
  g) Establir les formes de gestió de serveis i aprovar-ne els reglaments.
  h) L’aprovació d’ordenances i reglaments interns del Consorci.
  i) L’admissió de nous membres al Consorci.
  j) La dissolució i la liquidació del Consorci.
  k) L’aprovació de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball.
  l) L’aprovació dels membres per formar part del Consell Consultiu proposats per part de la Comissió Executiva.
  m) Establir i aprovar el barem de les aportacions dels ens locals consorciats.
  n) L’aprovació dels plans estratègics, dels programes d’actuació i de les memòries de gestió de serveis, elaborats per la
  Comissió Executiva.
  o) La designació del secretari/a dels òrgans col·legiats del Consorci d’acord amb la normativa reguladora del règim jurídic
  de les administracions públiques
  p) Actuar com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, serveis i subministraments que conforme a la
  normativa de contractació de les administracions públiques s’hagi d’efectuar pels procediments negociat amb publicitat,
  obert o restringit, així com contractes privats amb quantia igual o superior a 200.000 euros.
  q) Aprovar projectes d’obres, serveis i subministraments, la contractació dels quals sigui competent.
  10.3 La sessió constituent del Consell Plenari s’haurà de celebrar dins dels quatre mesos següents a la data de constitució dels
  ajuntaments resultants del procés electoral.
  Article 11
  Composició de la Comissió Executiva
  11.1 La Comissió Executiva és un òrgan permanent d’administració, de gestió i de proposta formada per:
  a) El president/a.
  b) Un representant del Consell Comarcal del Ripollès.
  c) Dos representants del departament de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de medi natural.
  Administració Local Consorcis
  Núm. 243 – 22 de desembre de 2017 Pàg. 324
  d) Un representant de la Diputació de Girona.
  e) Un representant del Consorci Ripollès Desenvolupament.
  f) Un representant dels ajuntaments que tenen terme a l’espai natural protegit de les Capçaleres del Ter i del Freser.
  g) Un representant dels ajuntaments que tenen terme a l’espai d’interès natural de la Serra Cavallera.
  h) Un representant dels ajuntaments que tenen terme a l’espai d’interès natural de les Obagues de la Vall del Rigard.
  i) Un representant dels ajuntaments que tenen terme a l’espai d’interès natural de la Serra de Montgrony.
  11.2 Els representants de les entitats dels apartats b, c, d, e, seran designats per les entitats que representen, i la resta de
  representants seran elegits pel Consell Plenari.
  11.3 Formarà part de la Comissió Executiva el/la director/a tècnic/a, amb veu, però sense vot.
  11.4 El vot es pot delegar a qualsevol altre membre del mateix òrgan. Aquesta delegació s’haurà de comunicar a la Presidència,
  abans de l’inici de la sessió corresponent, per qualsevol mitjà que permeti acreditar la signatura i la recepció de l’escrit de
  delegació.
  Article 12
  Competències de la Comissió Executiva
  Correspon a la Comissió Executiva les competències següents:
  a) Elaborar i executar els plans estratègics, els programes d’actuació i elaborar les memòries de gestió dels serveis.
  b) Organitzar els serveis del centre, determinar la plantilla de personal i proposar-ho al Consell Plenari per a la seva aprovació.
  c) Proposar la incorporació de nous membres al Consell Consultiu de cooperació.
  d) Dins els primer trimestre de cada any, la Comissió Executiva presentarà al Consell Plenari, per a la seva aprovació, una
  memòria de gestió i balanç de situació i compte de pèrdues i guanys de l’exercici precedent.
  e) Contractar obres, serveis i subministraments que, conforme a la normativa de contractació de les administracions públiques,
  pugui realitzar-se pel procediment negociat sense publicitat, així com contractes privats amb quantia inferior a 200.000 euros.
  f) Formalitzar convenis la quantia dels quals superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost vigent.
  g) Qualsevol altra competència que li hagi estat delegada pel Consell Plenari o per la Presidència.
  Article 13
  Concepte i competències de la Presidència
  13.1 El president/a del Consorci exerceix, a més, la presidència del Consell Plenari, la Comissió Executiva i el Consell
  Consultiu, i, per tant, en serà el representant a tots els efectes i podrà comparèixer sense necessitat de poder previ i especial,
  davant tota classe d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així com davant de tot tipus de persones
  públiques i privades, físiques i jurídiques. Es permetrà la reelecció del càrrec.
  13.2 L’exercici del càrrec de president/a comportarà també les competències següents:
  a) Exercir la representació institucional del Consorci.
  b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions dels òrgans de govern.
  c) Exercir un vot de qualitat decisori en casos de votacions amb empat en els òrgans de govern que presideix, una vegada
  realitzada la segona votació.
  d) Contractar obres, serveis o subministraments que, conforme a la normativa de contractació de les administracions
  públiques, tingui consideració de caràcter menor.
  e) Formalitzar convenis la quantia dels quals no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost vigent.
  f) Exercir, en cas d’urgència, les funcions encomanades als òrgans de govern i presentar-les posteriorment en la sessió
  corresponent per a la seva ratificació.
  g) Exercir les funcions de cap de personal i director/a dels serveis administratius.
  h) Elegir, nomenar i remoure el tresorer/a de fons.
  i) Aprovar les bases i la corresponent convocatòria que regiran les proves d’accés al Consorci o la creació d’una borsa de
  treball.
  j) Ordenar els pagaments i administrar els fons del Consorci, d’acord amb les propostes o informes del/la director/a tècnic/a
  corresponent.
  k) Acceptar subvencions i donacions de tota mena.
  l) Les funcions que li siguin delegades tant pel Consell Plenari com per la Comissió Executiva.
  Administració Local Consorcis
  Núm. 243 – 22 de desembre de 2017 Pàg. 325
  Article 14
  Concepte i competències de les Vicepresidències
  14.1 Hi haurà dues vicepresidències, la vicepresidència primera i la vicepresidència segona. Els càrrecs de vicepresidents/
  es seran nomenats pel Consell Plenari a proposta del president/a, d’entre els membres que formen part de la Comissió
  Executiva. El/la vicepresident/a primer i el/la vicepresident/a segon hauran de ser escollits per tal de garantir, juntament
  amb la Presidència, l’equilibri i representació territorial de la Vall de Ribes, la Vall de Camprodon i el Baix Ripollès.
  14.2 El càrrec de vicepresident/a primer i vicepresident/a segon s’intercanviaran anualment entre els dos vicepresidents.
  14.3 Les competències de les vicepresidències seran les següents:
  a) En els casos d’absència o malaltia del/la president/a, serà substituït pel vicepresident primer o bé, en els casos d’absència
  o malaltia d’aquest últim, pel vicepresident segon.
  b) Representació territorial assignada del Consorci.
  c) Contribuir i col·laborar en les tasques de Presidència que li siguin encomanades.
  d) Les funcions que li siguin delegades pel Consell Plenari, per la Comissió Executiva o per la Presidència.
  Article 15
  Concepte i competències del/la director/a tècnic/a
  15.1 El/la director/a tècnic/a serà contractat per acord del Consell Plenari a proposta del/la president/a, d’acord amb els
  criteris d’idoneïtat, mèrit i capacitat, mitjançant un procediment que respecti la publicitat i la concurrència, i se sotmet a la
  relació laboral de caràcter especial d’alta direcció.
  15.2 Les competències del/la director/a tècnic/a són:
  a) Funcions executives i la gestió general del Consorci.
  b) Executar i fer complir els actes i acords dels òrgans de govern.
  c) Preparar propostes i informes per a les ordres de pagament i administració de fons del Consorci.
  d) Formular al/la president/a les propostes de contractació i acomiadament de tot el personal del Consorci.
  e) Desenvolupar la gestió econòmica del Consorci, elaborar la proposta de pressupost, l’inventari i la liquidació del pressupost
  de l’entitat.
  f) Formular els comptes anuals.
  g) Preparar la documentació i informació per proposar-la al/la president/a o a la resta dels òrgans de govern.
  h) Impulsar directament totes les activitats del Consorci, exercir la supervisió dels serveis i les accions empreses d’acord amb
  plans d’actuació i els acords aprovats.
  i) Representar el Consorci quan aquesta funció no sigui assumida per la Presidència o les vicepresidències.
  j) Les altres competències que específicament li encomani o li deleguin els altres òrgans de govern.
  15.3 El/la director/a tècnic/a participarà amb veu però sense vot en totes les sessions dels òrgans de govern en què sigui
  convocat.
  Article 16
  Concepte i funcions del Consell Consultiu
  16.1 El Consorci pot comptar amb un Consell Consultiu de cooperació com a òrgan de consulta, participació i informació en
  les qüestions pròpies de l’àmbit d’actuació del Consorci.
  16.2 Poden formar part del Consell Consultiu les entitats cíviques, culturals naturalistes, esportives i associacions que estiguin
  degudament constituïdes, propietaris de finques dintre els espais naturals protegits que gestiona el Consorci, personalitats de
  reconeguda vàlua o destacats en l’estudi o la defensa de la comarca del Ripollès que sol·licitin la seva admissió.
  16.3 Una vegada constituït, les funcions del Consell Consultiu de cooperació seran les següents:
  a) Promoure mesures per coordinar els interessos dels sectors representants amb els objectius i les actuacions del Consorci.
  b) Fomentar actuacions d’interès comú entre les entitats i el Consorci.
  Administració Local Consorcis
  Núm. 243 – 22 de desembre de 2017 Pàg. 326
  c) Plantejar iniciatives, propostes i suggeriments per millorar l’assoliment dels objectius del Consorci.
  d) Ser informats periòdicament sobre el funcionament del Consorci.
  e) Emetre informe sobre els assumptes que li siguin sotmesos.
  16.4 El Reglament que en reguli l’organització i funcionament l’haurà d’aprovar el Consell Plenari.
  Capítol III
  Funcionament
  Article 17
  Règim de funcionament dels òrgans col·legiats
  17.1 El Consell Plenari farà sessions, que podran tenir caràcter públic, com a mínim dues vegades l’any, en sessió ordinària. Es
  reunirà en totes les ocasions en què el/la president/a, a iniciativa pròpia o a sol·licitud d’una tercera part dels seus membres,
  el convoqui.
  17.2 La Comissió Executiva es reunirà conforme el règim de sessions que acordi en la seva sessió constitutiva i serà convocada
  pel/per la president/a, a iniciativa pròpia, o a proposta d’una tercera part dels seus membres.
  17.3 De cada sessió en serà aixecada l’acta corresponent, en la qual es farà constar, si s’escau, els vots particulars contraris als
  acords adoptats i els motius que els justifiquen.
  17.4 Les convocatòries en sessió ordinària es faran per escrit amb el corresponent ordre del dia i hauran de ser notificades,
  preferentment per mitjans electrònics, amb una antelació de tres dies hàbils, als seus membres.
  17.5 En casos d’urgència la convocatòria es farà, almenys, amb vint-i-quatre hores d’anticipació, mitjançant qualsevol
  procediment del qual en quedi constància.
  17.6 Per iniciar les sessions es considerarà que existeix quòrum en primera convocatòria si hi són presents el president/a i el
  secretari/a i la meitat, com a mínim, dels seus membres. En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora més tard, només
  serà necessària l’assistència de sis membres en el cas del Consell Plenari i tres membres en el cas de Comissió Executiva,
  ambdós casos amb la presència del/la president/a i del/la secretari/a. Aquest quòrum haurà de mantenir-se durant tota la
  sessió.
  17.7 El president/a podrà convidar a les reunions del Consell Plenari aquelles persones físiques i/o jurídiques que consideri
  oportú, les quals hi assistiran amb veu però sense vot.
  Article 18
  Règim de majories i de votació
  18.1 Els acords de Consell Plenari i de la Comissió Executiva s’adoptaran per majoria simple mitjançant un sistema de vot
  ponderat, en el qual els representants del departament de l’Administració Generalitat de Catalunya competent en matèria de
  medi natural disposen del 51% dels vots i la resta de membres del 49% restant distribuïts a parts iguals entre totes les entitats
  que en formen part.
  El/la president/a tindrà vot de qualitat, en segona votació, en el Consell Plenari i en la Comissió Executiva.
  18.2 En el Consell Plenari caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels seus components per a la validesa dels acords que
  s’adoptin sobre les matèries següents:
  a) Nomenament del president/a, vicepresident/a primer/a, vicepresident/a segon/a, i membres de la Comissió Executiva,
  i contractació del director/a tècnic/a.
  b) Aprovació i modificació dels presents Estatuts.
  c) Aprovació dels reglaments interns de funcionament.
  d) integració i separació dels membres del Consorci.
  18.3 L’alteració substancial dels Estatuts que impliqui una modificació de la voluntat inicial o del nombre de membres
  institucionals del Consorci, de les aportacions de les responsabilitats econòmiques, requerirà la ratificació d’aquests.
  Administració Local Consorcis
  Núm. 243 – 22 de desembre de 2017 Pàg. 327
  Article 19
  Altres aspectes de funcionament
  En tot allò no previst en aquests Estatuts, en règim de convocatòries, desenvolupament de les sessions, adopció d’acords i la
  seva impugnació, s’aplicarà la normativa bàsica i autonòmica en matèria de funcionament d’òrgans col·legiats.
  Capítol IV
  Personal al servei del Consorci
  Article 20
  La Secretaria del Consorci
  20.1 El Consorci estarà assistit per un/a secretari/ària, que serà nomenat/da pel Consell Plenari.
  20.2 La Secretaria serà exercida per una persona al servei del mateix Consorci o d’alguna de les administracions consorciades.
  Les funcions i atribucions són aquelles que legalment li corresponen.
  20.3 El/la secretari/ària assistirà amb veu però sense vot a les reunions del Consell Plenari, de la Comissió Executiva i, en el
  cas que es constitueixi, del Consell Consultiu i aixecarà les actes corresponents.
  Article 21
  Règim jurídic del personal
  21.1 El Consorci ha de disposar del personal necessari per al compliment de les seves finalitats, d’acord amb la relació de llocs
  de treball i la plantilla que aprovi el Consell Plenari.
  21.2 El personal al servei del Consorci que ocupi llocs de treball estructurals, podrà ser funcionari o laboral procedent de les
  administracions participants. Tanmateix, el personal laboral propi del Consorci que estigués prestant serveis amb anterioritat
  a l’aprovació d’aquests nous Estatuts mantindrà la seva vinculació.
  Excepcionalment, quan no resulti possible comptar amb personal procedent de les administracions públiques que formen
  part del Consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, l’òrgan competent de l’Administració de la
  Generalitat de Catalunya podrà autoritzar que el Consorci contracti directament personal per a l’exercici de les funcions
  referides.
  Les mancances puntuals de personal podran ser cobertes mitjançant la contractació de personal laboral de caràcter temporal.
  21.3 El règim jurídic aplicable al personal del Consorci és el de l’Administració de la Generalitat, i les seves retribucions en cap
  cas poden superar les establertes per a llocs de treball equivalents en l’administració d’adscripció.
  L’aplicació d’aquest règim jurídic no implicarà en cap cas l’adquisició de la condició de personal al servei de l’Administració
  de la Generalitat.
  Capítol V
  Règim econòmic
  Article 22
  Recursos econòmics
  22.1 Per a la realització dels seus objectius, el Consorci disposarà dels recursos següents:
  a) Aportacions inicials, periòdiques i derrames de les administracions integrades al Consorci, en la quantitat i forma que
  siguin convingudes.
  b) Taxes, preus públics i altres ingressos de dret públic i privat.
  c) Subvencions i donatius, tant de la Unió Europea, de l’Estat, de la Generalitat, de les corporacions municipals, d’altres
  administracions públiques, d’entitats o de particulars.
  d) Productes del seu patrimoni, de rendiments d’explotacions i de prestació de serveis.
  Administració Local Consorcis
  Núm. 243 – 22 de desembre de 2017 Pàg. 328
  e) Qualsevol que pugui correspondre-li d’acord amb les lleis.
  22.2 L’adscripció de béns al Consorci per part d’una entitat membre, podrà deduir-se de l’aportació dinerària, sempre que
  aquest fet pugui garantir el funcionament normal del Consorci.
  Article 23
  Règim pressupostari, comptable i de control
  23.1 El Consorci formularà un pressupost anual i desenvoluparà la seva activitat segons els programes d’actuacions, la
  vigència del qual s’estendrà a un període màxim de tres anys des de la seva aprovació.
  23.2 El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposa la normativa reguladora de les finances públiques de la
  Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i les instruccions i normativa de desplegament que dicti la Intervenció General de la
  Generalitat de Catalunya.
  23.3 El Consorci resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer establert, per a aquest tipus
  d’entitats, a la normativa reguladora de les finances públiques de Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General
  de la Generalitat de Catalunya.
  Article 24
  Aportacions econòmiques
  24.1 Les aportacions anuals per cobrir el pressupost de funcionament i d’activitats seran aprovades per acord del Consell
  Plenari.
  24.2 Les aportacions seran de tres tipus:
  a) Les que s’estableixin per al seu funcionament ordinari, que tendiran a ser proporcionals a la capacitat de decisió en els
  òrgans de govern.
  b) Les derrames finalistes per a despeses extraordinàries o imprevistes, que tendiran a ser proporcionals a la capacitat de
  decisió en els òrgans de govern.
  c) Cadascun dels ens consorciats també pot fer aportacions finalistes relatives a temes específics del seu interès.
  24.3 Per una banda, la distribució de les aportacions anuals dels ens locals destinades al funcionament ordinari es regiran
  per un barem que aprovarà el Consell Plenari. Per altra banda, la distribució de les aportacions anuals de la resta d’entitats
  consorciades, públiques o privades sense ànim de lucre, seran aprovades anualment per acord mutu entre les dues parts.
  24.4 Si les entitats consorciades incompleixen per qualsevol causa els compromisos de finançament o de qualsevol altre tipus,
  el Consorci haurà de limitar les seves activitats de manera proporcionada. Amb caràcter previ a la realització de les activitats
  pressupostades, caldrà assegurar les quantitats compromeses pels membres del Consorci.
  Article 25
  Règim de béns
  25.1 El Consorci podrà tenir patrimoni propi afectat per les finalitats específiques per a les quals s’ha constituït i comprendrà
  els béns, les instal·lacions i els objectes adscrits al Consorci en el moment de la seva constitució i els que adquireixi en el seu
  futur.
  25.2 Els béns de domini públic i els patrimonials que els ens associats adscriguin al Consorci per al compliment de les finalitats
  d’aquest, conserven la qualificació originària.
  25.3 El Consorci té sobre les obres, els béns i les instal·lacions cedides pels seus membres unes facultats de disposició limitades
  a les finalitats estatutàries.
  25.4 El règim patrimonial serà el que estableixi la normativa que regula el patrimoni de l’Administració de la Generalitat de
  Catalunya.
  Administració Local Consorcis
  Núm. 243 – 22 de desembre de 2017 Pàg. 329
  Capítol VI
  Prestació de serveis
  Article 26
  Coordinació i assistència
  El Consorci i les entitats consorciades desenvoluparan sistemes de coordinació i assistència, tant amb mitjans tècnics, humans
  o de serveis, per millorar-ne el servei i/o activitat.
  Article 27
  Encàrrec de gestió
  27.1 La realització d’activitats de caràcter material o tècnic per part de les entitats consorciades podran ser encarregades al
  Consorci, en els temes i amb les formalitats que s’estableixin en la legislació vigent.
  27.2 L’encàrrec de gestió amb caràcter general es portarà a terme d’acord amb les clàusules consensuades i aprovades i sense
  que això suposi la cessió de la titularitat d’aquella competència, ni dels elements substantius del seu exercici.
  Capítol VII
  Separació, dissolució i liquidació de l’entitat
  Article 28
  Causes i procediment de separació
  28.1 Quan un municipi, membre del Consorci, deixi de prestar un servei, i aquest servei sigui un dels prestats pel Consorci al
  qual està adherit, aquest municipi podrà separar-se’n.
  28.2 En tot cas, els membres del Consorci se’n podran separar en qualsevol moment mitjançant un escrit motivat i notificat al
  Consell Plenari.
  28.3 Una vegada el Consell Plenari hagi rebut l’avís de separació d’alguns dels seus membres, es reunirà per acordar les
  corresponents modificacions estatutàries i pressupostàries o, si escau, la dissolució.
  28.4 Quan l’exercici de dret de separació no tingui efecte en la dissolució del Consorci, s’aprovarà amb el vot de la majoria
  absoluta en sessió de Consell Plenari la quota de separació i les seves condicions.
  Article 29
  Causes i procediment de dissolució
  29.1 El Consorci es dissoldrà per:
  a) Per disposició legal.
  b) Per Impossibilitat legal o material d’acompliment de les finalitats del Consorci.
  c) Per la separació d’algun dels seus membres, excepte quan la resta d’entitats consorciades acordin la seva continuïtat i com
  a mínim continuïn dues administracions o dues entitats públiques vinculades o dependents de més d’una administració.
  29.2 La dissolució haurà de ser acordada pel Consell Plenari per majoria qualificada de dues terceres parts dels membres
  integrants del Consorci i haurà de ser ratificat pels òrgans competents dels seus membres. En aquest acord es nomenarà un
  liquidador que serà un òrgan o entitat, vinculada o dependent, de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
  29.3 Les entitats consorciades podran acordar la cessió global d’actius i passius a una altra entitat del sector públic jurídicament
  adequada, amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci que s’extingeix.
  Article 30
  Liquidació
  30.1 El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspon a cada membre del Consorci, així com les formes i condicions
  en què tindrà lloc el pagament de la quota de liquidació.
  Administració Local Consorcis
  Núm. 243 – 22 de desembre de 2017 Pàg. 330
  Administració Local Consorcis
  30.2 L’acord de dissolució determinarà la destinació del tot el personal del Consorci, i en respectarà tots els seus drets.
  Article 31
  Altres aspectes de separació, dissolució i liquidació
  En tot allò referent a la separació, dissolució i liquidació del Consorci no previst en aquests Estatuts, resultarà d’aplicació la
  normativa reguladora del règim jurídic del sector públic.
  Disposició addicional
  En tant que no sigui aprovada la reglamentació interna del Consorci, serà d’aplicació per al funcionament dels seus òrgans la
  normativa bàsica i autonòmica en matèria de funcionament d’òrgans col·legiats.
  Disposició final
  Aquests Estatuts seran vigents quan hagin estat aprovats pels òrgans decisoris competents dels ens consorciats i publicats en
  el butlletí oficial corresponent.
  Contra aquest acord que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
  del contenciós-administratiu de Girona en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la seva publicació
  als Diaris oficials, sens perjudici que amb caràcter potestatiu es pugui interposar recurs de reposició dins el termini d’un mes
  a comptar des de la publicació, o qualsevol altre que es consideri adient.
  Ribes de Freser, 13 de desembre de 2017
  Immaculada Constans Ruiz
  Presidenta