EXPEDIENT 04/10: OBRES “CENTRE GESTIÓ EIN RIPOLLES”, COFINANÇAT PER FEDER

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRES DENOMINAT “CENTRE DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS ESPAIS INTERÉS NATURAL DEL RIPOLLÈS”

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:

Data publicació del contractant: 9 de setembre de 2010
Data: 8 de setembre de 2010
Import: 457.740,88 € (iva exclòs)
Contractista: ARGON INFORMATICA SA
Nacionalitat: Espanyola
Garantia: 22.887,04 €
Termini execució: 3 mesosADJUDICACIÓ DEFINITIVA:

1.Entitat adjudicadora:
a.Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès
b.Expedient: 04/10

2.Objecte del contracte:
a.Descripció de l’objecte: contractació de les obres per l’execució del projecte “Centre de gestió i desenvolupament dels Espais Interès Natural del Ripollès” a Ribes de Freser.
b.Lloc d’execució obres: Ribes de Freser
c.Anunci Licitació: BOP Girona núm.127, 5 juliol 2010

3.Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a.Tramitació:
b.Procediemtn: Negociat amb publicitat
c.Forma:ordinari

4.Pressupost base de la licitació:
Import total:572.175,87 euros (IVA exclòs)

5.Adjudicació:
a.Data: 28 de setembre de 2010
b.Empresa: Argon Informàtica, SA
c.Nacionalitat: Espanyola
d.Import de l’Adjudicació:457.740,88€ (IVA exclòs)

EXPEDIENT 03/10: COMPRA D’UNA ESTELLADORA

CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT PEL SUBMINISTRACIÓ D’UNA ESTELLADORA AMB GRUA, PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE BIOMASSA.


ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:

Data publicació perfil del contractant: 27 de maig de 2010
Data: 26 de maig de 2010
Import: 82.300,00€ (IVA exclòs)
Contractista: Ets Arnauld SARL
Nacionalitat: Espanyola
Garantia: 4.115,00€
Termini execució-entrega: 45 dies


ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:

Data: 14 de juny de 2010
Import: 82.300,00€
Contractista: Ets Arnaud SARL

EXPEDIENT 02/10 COMPRA D’UN TRACTOR

CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PEL SUBMINISTRACIÓ D’UN TRACTOR USAT, PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE BIOMASSA.

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:

Data publicació perfil del contractant: 20 de maig de 2010
Data: 7 de maig de 2010
Import: 39.000,00€ (IVA exclòs)
Contractista: Maquinària Agrícola Vernis SL
Nacionalitat: Espanyola
Garantia: 1.950,00€
Termini execució-entrega: 45 dies

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:   

Data: 7 de juny de 2010
Import: 39.000,00 €
Contractista: Maquinària Agrícola Vernis SL

EXPEDIENT 01/10: REDACCIÓ PROJECTE CREACIÓ CENTRE DEL RIPOLLÈS, COFINANÇAT PER FEDER

CONTRACTACIÓ,MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’OBRA “CREACIÓ DEL CENTRE DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS ESPAIS NATURALS DEL RIPOLLÈS”, COFINANÇAT PER FEDER.

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:

Data publicació perfil del contractant: 20 de maig de 2010
Data: 17 de maig de 2010
Import: 58.500,00€ (IVA exclòs)
Contractista: sr. Josep Nel·lo Ruíz
Nacionalitat: Espanyola
Garantia: 2.925,00€
Termini execució: 2 mesos

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:

Data: 7 de juny de 2010
Import: 58.500,00€ (IVA exclòs)
Contractista: sr. Josep Nel·lo Ruíz