Creació

El Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR) es constitueix l’any 2004 (BOP de Girona núm. 29 -12 de febrer de 2004).

El CEINR sorgeix de la necessitat dels ajuntaments de la comarca per portar a terme una gestió més eficient dels boscos públics i dels seus espais d’interès natural. En aquest sentit, i atès que els ajuntaments han delegat les seves competències, el CEINR gestiona la totalitat de les forests d’utilitat pública propietat dels ajuntaments de la comarca del Ripollès (25.198,94 hectàrees, que representen un 74’4% dels boscos públics de la Província de Girona) i també, per delegació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, gestiona 6 Espais d’Interès Natural inclosos dins Xarxa Natura 2000 que es troben majoritàriament dins la comarca. En total al Ripollès hi ha 33.738,30 hectàrees de superfície inclosa dins la Xarxa Natura 2000.

Equip de gestió

Actualment l’equip de gestió del CEINR està format per:

Director tècnic: Jordi Faus Colomer -  projectes@ceinr.cat

Secretària: Magdalena Dulsat Solà – intervencio@ceinr.cat

Tècnic especialista: Jesús González-Carrato Ríos  – forestal@ceinr.cat

Capatàs: Arturo Navarro Muntaner -  arturo@ceinr.cat

Correu general de l’entitat: info@ceinr.cat

Membres del consorci

Actualment els membres del CEINR són els ajuntaments de Campdevànol, Campelles, Camprodon, Gombrèn, Llanars, Les Llosses, Molló, Ogassa, Pardines, Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Seguries, Setcases, Toses, Vallfogona del Ripollès, Vilallonga de Ter –tots els de la comarca del Ripollès- i Castellar de n’Hug –del Berguedà-, el Consell Comarcal del Ripollès, el Consorci Ripollès Desenvolupament, la Diputació de Girona i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Objectius i funcions

-        Estudiar, projectar i impulsar les iniciatives necessàries pel foment dels EINS del Ripollès de l’aprofitament sostenible dels recursos i la millora de les condicions de vida de la població rural

-        Realitzar estudis, informes, anàlisis i propostes relatives a la planificació, ús i gestió del territori i dels seus recursos naturals

-        Proporcionar l’assessorament i l’ajuda tècnica necessària als ens integrants del Consorci

-        Vetllar per la conservació, defensa i millora dels valors culturals, ecològics, paisatgístics i econòmics dels EINS del Ripollès, així com fer-se càrrec de l’organització i el foment de llur estudi i coneixement

-        Realitzar, contractar o fiscalitzar les obres i actuacions promogudes pel Consorci i que es portin a terme dins dels EINS del Ripollès

-        Crear un fons d’informació en el seu àmbit d’interès

-        Actuar com a òrgan de representació dels ens del Consorci, en tot el que faci referència als EINS del Ripollès

-        Impulsar l’actuació coordinada de les administracions públiques en l’àmbit d’aquests espais i assumir les competències que aquestes puguin delegar al Consorci

I, realitza tasques de suport als Ajuntaments en relació a:

-        Gestió forestal de les forests de propietat municipal

-        Pla d’aprofitaments

-        Pla de millores

-        Suport en la tramitació d’Ajuts i subvencions

-        Implantació de les accions de l’Agenda 21 en relació al medi natural

Organs de govern

CONSELL PLENARI

El Consell Plenari és l’òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci. Les seves funcions són:

-         L’elecció del president

-         El nomenament dels membres de la Comissió Executiva i del gerent

-         Aprovació dels estatuts, de la carta programàtica, del pressupost, dels comptes anuals, dels nous membres i de la plantilla.

-         Dissolució i liquidació del Consorci.

COMISSIÓ EXECUTIVA
Òrgan permanent d’administració, de gestió i de proposta. Les seves funcions són:

-         Informar plans, programes d’actuació

-         Aprovar reglamentació

-         Contractació estudis i recerques

-         Organitzar serveis del centre

-         Autoritzar adquisicions de patrimoni

-         Admetre membres del Consell Cooperació

EL PRESIDENT
Aquest càrrec tindrà una durada de 4 anys, endemés exercirà la presidència del Consell Plenari i la Comissió Executiva. Les seves funcions seran:

-         Convocar i presidir les sessions del Consell Plenari.

-         Autoritzar despeses

-         Funcions que li siguin delegades pel Consell Plenari