EXPEDIENT 04/10: OBRES DE CONSTRUCCIÓ, COFINANÇAT PER FEDER

Contracte administratiu d’Obres de construcció del Centre de gestió i desenvolupament dels EINs del Ripolles.

1. Poder adjudicador i característiques bàsiques:

- Adminstració contractant: Consorci Espais Interès Natural del Ripollès
- Tipus: obres de construcció del “Centre de gestió i desenvolupament dels espais naturals del Ripollès”.
- Tramitació:ordinària.
- anualitat: 2010

2. Preu del contracte:

- Preu: 572.175,87 €
- IVA: 102.991,66€
- Total: 675.167,53€

3. Plecs:

- Plecs de clàusules administratives particularsPlecs_obres_centre_gestio_CEINR
- Prescripcions tècniques i projecte basic i executiu: Projecte_BE_Memoria

4. Publicacions i Anunci per pesentar sol·licitud de participació en la licitació:

- Projecte bàsic i executiu: Anunci_exposicio_publica_projecte_05-07-10
- Plecs de clàusules: Anunci_plecs_inici_licitacio_05-07-10

5. Termini presentar sol·licitud de participació i documetació administrativa:

Fins el 15 de juliol de 2010 a les 14 hores.
Lloc: seu del Consorci. C. Joan Miró, 2-4 de Ripoll

EXPEDIENT 03/10 COMPRA D’UNA ESTELLADORA

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRÀ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT, LA COMPRA D’UNA
ESTELLADORA AMB GRUA PER EXECUTAR EL PROJECTE BIOMASSA.

Plec_clausules_administratives_compra_estelladora_15-03-10

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT, LA COMPRA D’UNA ESTELLADORA
PER EXECUTAR EL PROJECTE BIOMASSA.

Plec_prescripcions_tecniques_estelladora_15-03-10

ANUNCI PLEC ESTELLADORA

Anunci_plecs_estelladora

ANUNCI PERFIL CONTRACTANT ESTELLADORA

Anunci_perfil contractant_estelladora

MODEL SOL.LICITUD PARTICIPACIÓ ESTELLADORA

Model_sol_licitud_participacio_estelladora

EXPEDIENT 01/10 CREACIÓ DEL CENTRE RIPOLLÈS, COFINANÇAT PER FEDER

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,
PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’OBRA “CREACIÓ
DEL CENTRE DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS ESPAIS NATURALS DEL
RIPOLLÈS”, COFINANÇAT PER FEDER

Plec_clausules_administratives_redaccio_projecte_creacio_centre_15-03-10

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA
NEGOCIAT SENSE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT
PUBLICITAT, PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE
L’OBRA “CREACIÓ DEL CENTRE DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS
ESPAIS NATURALS DEL RIPOLLÈS”, COFINANÇAT PER FEDER

Plec_prescripcions_tecniques_redaccio_projecte_centre_15-03-10