Subvenció per al desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural per a Consorcis gestors d’espais d’interès natural i Ajuntaments 2021.

La Diputació de Girona a la seva resolució de data 1-6-2021 ha resolt concedir l’import de 28.670’87€ (corresponent 26.586’56€ a manteniment i 2.084’31€ a inversió).

L’actuació subvencionada en un 90% per la Diputació de Girona té per objecte la conservació i divulgació dels valors naturals i patrimonials del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser.

Finalització procés de selecció

El procés de selecció 001/2021 per una plaça de peó forestal en contracte temporal d’interinitat per cobrir baixa de paternitat ha finalitzat.

S’anuncia que la persona seleccionada ha estat el Sr. Enric Plandiura Jaurés.