Creació

El Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR) es constitueix l’any 2004 (BOP de Girona núm. 29 -12 de febrer de 2004).

El CEINR sorgeix de la necessitat dels ajuntaments de la comarca per portar a terme una gestió més eficient dels boscos públics i dels seus espais d’interès natural. En aquest sentit, i atès que els ajuntaments han delegat les seves competències, el CEINR gestiona la totalitat de les forests d’utilitat pública propietat dels ajuntaments de la comarca del Ripollès (25.198,94 hectàrees, que representen un 74’4% dels boscos públics de la Província de Girona) i també, per delegació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, gestiona 6 Espais d’Interès Natural inclosos dins Xarxa Natura 2000 que es troben majoritàriament dins la comarca. En total al Ripollès hi ha 33.738,30 hectàrees de superfície inclosa dins la Xarxa Natura 2000.