Equip de gestió

Actualment l’equip de gestió del CEINR està format per:

Presidència: Il·lma. Sra. Imma Constans i Ruiz

Vicepresidència: Il·lma. Sra. Anna Vila Palol

2ona Vicepresidència: Il·lm. Sr. Josep Tremps i Bosch.

Director Tècnic: Jordi Faus Colomer – projectes@ceinr.cat

Administrativa: Fàtima Rebollo Domingo – Info@ceinr.cat

Tècnic especialista: Jesús González-Carrato Ríos  – forestal@ceinr.cat

Capatàs: Arturo Navarro Muntaner –  arturo@ceinr.cat

Peó Forestal: Xevi Sellas Serrat – xevisellas@gmail.com