EXPEDIENT 01/10 CREACIÓ DEL CENTRE RIPOLLÈS, COFINANÇAT PER FEDER

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT,
PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’OBRA “CREACIÓ
DEL CENTRE DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS ESPAIS NATURALS DEL
RIPOLLÈS”, COFINANÇAT PER FEDER

Plec_clausules_administratives_redaccio_projecte_creacio_centre_15-03-10

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA
NEGOCIAT SENSE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT
PUBLICITAT, PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE
L’OBRA “CREACIÓ DEL CENTRE DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS
ESPAIS NATURALS DEL RIPOLLÈS”, COFINANÇAT PER FEDER

Plec_prescripcions_tecniques_redaccio_projecte_centre_15-03-10