EXPEDIENT 01/10: REDACCIÓ PROJECTE CREACIÓ CENTRE DEL RIPOLLÈS, COFINANÇAT PER FEDER

CONTRACTACIÓ,MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’OBRA “CREACIÓ DEL CENTRE DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS ESPAIS NATURALS DEL RIPOLLÈS”, COFINANÇAT PER FEDER.

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:

Data publicació perfil del contractant: 20 de maig de 2010
Data: 17 de maig de 2010
Import: 58.500,00€ (IVA exclòs)
Contractista: sr. Josep Nel·lo Ruíz
Nacionalitat: Espanyola
Garantia: 2.925,00€
Termini execució: 2 mesos

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:

Data: 7 de juny de 2010
Import: 58.500,00€ (IVA exclòs)
Contractista: sr. Josep Nel·lo Ruíz