EXPEDIENT 02/10 COMPRA D’UN TRACTOR

CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PEL SUBMINISTRACIÓ D’UN TRACTOR USAT, PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE BIOMASSA.

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:

Data publicació perfil del contractant: 20 de maig de 2010
Data: 7 de maig de 2010
Import: 39.000,00€ (IVA exclòs)
Contractista: Maquinària Agrícola Vernis SL
Nacionalitat: Espanyola
Garantia: 1.950,00€
Termini execució-entrega: 45 dies

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:   

Data: 7 de juny de 2010
Import: 39.000,00 €
Contractista: Maquinària Agrícola Vernis SL