EXPEDIENT 03/10: COMPRA D’UNA ESTELLADORA

CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT PEL SUBMINISTRACIÓ D’UNA ESTELLADORA AMB GRUA, PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE BIOMASSA.


ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:

Data publicació perfil del contractant: 27 de maig de 2010
Data: 26 de maig de 2010
Import: 82.300,00€ (IVA exclòs)
Contractista: Ets Arnauld SARL
Nacionalitat: Espanyola
Garantia: 4.115,00€
Termini execució-entrega: 45 dies


ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:

Data: 14 de juny de 2010
Import: 82.300,00€
Contractista: Ets Arnaud SARL