EXPEDIENT 03/10 COMPRA D’UNA ESTELLADORA

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRÀ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT, LA COMPRA D’UNA
ESTELLADORA AMB GRUA PER EXECUTAR EL PROJECTE BIOMASSA.

Plec_clausules_administratives_compra_estelladora_15-03-10

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT AMB PUBLICITAT, LA COMPRA D’UNA ESTELLADORA
PER EXECUTAR EL PROJECTE BIOMASSA.

Plec_prescripcions_tecniques_estelladora_15-03-10

ANUNCI PLEC ESTELLADORA

Anunci_plecs_estelladora

ANUNCI PERFIL CONTRACTANT ESTELLADORA

Anunci_perfil contractant_estelladora

MODEL SOL.LICITUD PARTICIPACIÓ ESTELLADORA

Model_sol_licitud_participacio_estelladora