EXPEDIENT 04/10: OBRES “CENTRE GESTIÓ EIN RIPOLLES”, COFINANÇAT PER FEDER

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRES DENOMINAT “CENTRE DE GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS ESPAIS INTERÉS NATURAL DEL RIPOLLÈS”

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:

Data publicació del contractant: 9 de setembre de 2010
Data: 8 de setembre de 2010
Import: 457.740,88 € (iva exclòs)
Contractista: ARGON INFORMATICA SA
Nacionalitat: Espanyola
Garantia: 22.887,04 €
Termini execució: 3 mesosADJUDICACIÓ DEFINITIVA:

1.Entitat adjudicadora:
a.Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès
b.Expedient: 04/10

2.Objecte del contracte:
a.Descripció de l’objecte: contractació de les obres per l’execució del projecte “Centre de gestió i desenvolupament dels Espais Interès Natural del Ripollès” a Ribes de Freser.
b.Lloc d’execució obres: Ribes de Freser
c.Anunci Licitació: BOP Girona núm.127, 5 juliol 2010

3.Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a.Tramitació:
b.Procediemtn: Negociat amb publicitat
c.Forma:ordinari

4.Pressupost base de la licitació:
Import total:572.175,87 euros (IVA exclòs)

5.Adjudicació:
a.Data: 28 de setembre de 2010
b.Empresa: Argon Informàtica, SA
c.Nacionalitat: Espanyola
d.Import de l’Adjudicació:457.740,88€ (IVA exclòs)