EXPEDIENT 04/10: OBRES DE CONSTRUCCIÓ, COFINANÇAT PER FEDER

Contracte administratiu d’Obres de construcció del Centre de gestió i desenvolupament dels EINs del Ripolles.

1. Poder adjudicador i característiques bàsiques:

- Adminstració contractant: Consorci Espais Interès Natural del Ripollès
- Tipus: obres de construcció del “Centre de gestió i desenvolupament dels espais naturals del Ripollès”.
- Tramitació:ordinària.
- anualitat: 2010

2. Preu del contracte:

- Preu: 572.175,87 €
- IVA: 102.991,66€
- Total: 675.167,53€

3. Plecs:

- Plecs de clàusules administratives particularsPlecs_obres_centre_gestio_CEINR
- Prescripcions tècniques i projecte basic i executiu: Projecte_BE_Memoria

4. Publicacions i Anunci per pesentar sol·licitud de participació en la licitació:

- Projecte bàsic i executiu: Anunci_exposicio_publica_projecte_05-07-10
- Plecs de clàusules: Anunci_plecs_inici_licitacio_05-07-10

5. Termini presentar sol·licitud de participació i documetació administrativa:

Fins el 15 de juliol de 2010 a les 14 hores.
Lloc: seu del Consorci. C. Joan Miró, 2-4 de Ripoll