Objectius i funcions

–        Estudiar, projectar i impulsar les iniciatives necessàries pel foment dels EINS del Ripollès de l’aprofitament sostenible dels recursos i la millora de les condicions de vida de la població rural

–        Realitzar estudis, informes, anàlisis i propostes relatives a la planificació, ús i gestió del territori i dels seus recursos naturals

–        Proporcionar l’assessorament i l’ajuda tècnica necessària als ens integrants del Consorci

–        Vetllar per la conservació, defensa i millora dels valors culturals, ecològics, paisatgístics i econòmics dels EINS del Ripollès, així com fer-se càrrec de l’organització i el foment de llur estudi i coneixement

–        Realitzar, contractar o fiscalitzar les obres i actuacions promogudes pel Consorci i que es portin a terme dins dels EINS del Ripollès

–        Crear un fons d’informació en el seu àmbit d’interès

–        Actuar com a òrgan de representació dels ens del Consorci, en tot el que faci referència als EINS del Ripollès

–        Impulsar l’actuació coordinada de les administracions públiques en l’àmbit d’aquests espais i assumir les competències que aquestes puguin delegar al Consorci

I, realitza tasques de suport als Ajuntaments en relació a:

–        Gestió forestal de les forests de propietat municipal

–        Pla d’aprofitaments

–        Pla de millores

–        Suport en la tramitació d’Ajuts i subvencions

–        Implantació de les accions de l’Agenda 21 en relació al medi natural