Objectius i funcions

-        Estudiar, projectar i impulsar les iniciatives necessàries pel foment dels EINS del Ripollès de l’aprofitament sostenible dels recursos i la millora de les condicions de vida de la població rural

-        Realitzar estudis, informes, anàlisis i propostes relatives a la planificació, ús i gestió del territori i dels seus recursos naturals

-        Proporcionar l’assessorament i l’ajuda tècnica necessària als ens integrants del Consorci

-        Vetllar per la conservació, defensa i millora dels valors culturals, ecològics, paisatgístics i econòmics dels EINS del Ripollès, així com fer-se càrrec de l’organització i el foment de llur estudi i coneixement

-        Realitzar, contractar o fiscalitzar les obres i actuacions promogudes pel Consorci i que es portin a terme dins dels EINS del Ripollès

-        Crear un fons d’informació en el seu àmbit d’interès

-        Actuar com a òrgan de representació dels ens del Consorci, en tot el que faci referència als EINS del Ripollès

-        Impulsar l’actuació coordinada de les administracions públiques en l’àmbit d’aquests espais i assumir les competències que aquestes puguin delegar al Consorci

I, realitza tasques de suport als Ajuntaments en relació a:

-        Gestió forestal de les forests de propietat municipal

-        Pla d’aprofitaments

-        Pla de millores

-        Suport en la tramitació d’Ajuts i subvencions

-        Implantació de les accions de l’Agenda 21 en relació al medi natural