Oferta pública d’ocupació

Ajuntament de Pardines

Edicte d’aprovació de les bases i la convocatòria del procés de selecció d’una plaça de tècnic d’administració general (grup A1) en règim de funcionari interí per programa i per la constitució d’una borsa de treball.

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/17/2020170466.pdf

Aj. Pardines – Convocatòria plaça Tècnic Administració General

Resolució de presidència de data 7.8.18 de contractació aspirant admesa

Convocatòria del procés selectiu d’un tècnic d’administració general (TAG) àrea jurídica i econòmica

Acta del Tribunal Qualificador i de desenvolupament del procés selectiu de data 3.8.18

Resolucio definitiva admesos-exclosos

Decret provisional d’admesos i exclosos: procés de selecció mitjançant concurs, per a la contractació laboral temporal d’interinitat d’un/a tècnic/a d’administració general (TAG)

Anunci

Bases especifiques reguladores

Aprovació bases TAG

Convocatòria del procés selectiu d’un/a administratiu/va en règim laboral temporal.

Resolucio declarant desert el procediment

Resolució definitiva admesos exclosos

Decret provisional d’admesos i exclosos: procés de selecció d’un/a administratiu/va

Anunci

Bases administratiu

Aprovacio bases administratiu

CONVOCATÒRIA PER UNA PLAÇA VACANT DE DIRECCIÓ TÈCNICA

1.  DESCRIPCIÓ DELS LLOC DE TREBALL

Número de places: 1

Nom del lloc: Direcció Tècnica

Localitat: Consorci per a la protecció i la Gestió dels Espais Interès Natural del Ripollès a Ribes de Freser.

Categoria: Grup A, Tècnic superior, Nivell A1

Vinculació: Relació laboral amb contracte especial d’alta direcció.

Jornada: Jornada ordinària de 37,5 hores setmanals.

Horari: L’horari ordinari de treball es realitza mitjançant 37,5 hores setmanals repartides de dilluns de divendres. 

2. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

 • Titulació: Enginyeria de Forests; Enginyeria Tècnica Forestal o bé Grau en Enginyeria Forestal.
 • Experiència professional en l’àmbit de l’administració pública de la gestió forestal i de la gestió del medi natural.
 • Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o l’equivalent.
 • Disposar de carnet de conduir B vigent.

3. FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL

La direcció tècnica del Consorci ha de dur a terme les següents tasques:

a) Funcions executives i la gestió general del Consorci, inclosa la gestió de personal.

b) Executar i fer complir els actes i acords dels òrgans de govern.

c) Preparar propostes i informes per a les ordres de pagament i administració de fons del Consorci.

d) Formular al/la president/a les propostes de contractació i acomiadament de tot el personal del Consorci.

e) Desenvolupar la gestió econòmica del Consorci, elaborar la proposta de pressupost, l’inventari i la liquidació del pressupost de l’entitat.

f) Formular els comptes anuals.

g) Preparar la documentació i informació per proposar-la al/la president/a o a la resta dels òrgans de govern.

h) Impulsar directament totes les activitats del Consorci, exercir la supervisió dels serveis i les accions empreses d’acord amb plans d’actuació i els acords aprovats.

* Planificar totes les actuacions forestals i de gestió dels espais naturals protegits que s’han d’anar duent a terme any rere any.

            * Elaborar els programes d’aprofitaments i millores forestals de cada anualitat i per a cada ajuntament.

* Direcció tècnica i supervisió de tots els treballs forestals i de conservació de la biodiversitat que es duen a terme en l’àmbit de competències del Consorci.

* Coordinació de tot el procés de producció i subministrament de biomassa forestal que duu a terme el Consorci.

* Direcció de la brigada de treballs forestals del Consorci.

* Informes tècnics relacionats amb l’activitat forestal en general i la preservació del medi natural.

i) Representar el Consorci quan aquesta funció no sigui assumida per la Presidència o les vicepresidències.

j) Les altres competències que específicament li encomani o li deleguin els altres òrgans de govern.

Degut a que el Consorci té delegada la gestió de les forests públiques de titularitat municipal, és imprescindible que la Direcció Tècnica també exerceixi el paper d’Enginyer de Forest o equivalent. Una de les tasques més importants de la Direcció Tècnica és dur a terme la planificació i gestió de les forests de l’àmbit de gestió del Consorci. Aquestes tasques només poden ser dutes a terme per a un facultatiu forestal.

4. ASPECTES QUE ES VALORARAN

Competències genèriques:

 • Capacitat de comandament.
 • Autonomia en les seves tasques i capacitat de resoldre problemes de forma autònoma.
 • Habilitat comunicativa, creativitat i iniciativa.
 • Coneixement ampli de les forests de la comarca del Ripollès.

(puntuació màxima 25 punts)

Competències específiques:

 • Coneixements en la reacció de projectes ( projecte d’ordenació forestal, plans tècnics de gestió i millora forestal, redacció, pressupost i cartografia de subvencions relacionades en l’àmbit de la gestió forestal i el medi natural i altres) Puntuació màxima 10 punts.
 • Coneixements d’utilització de Sistemes d’Informació Geogràfica  i ús de GPS puntuació màxima 4 punts.
 • experiència mínima de 6 anys en l’Administració pública. 2 punts per any treballat.
 • experiència mínima de 6 anys en gestió de forests d’utilitat pública. 2 punts per any d’experiència.
 • experiència mínima de 6 anys en seguiment, estudi i conservació de la biodiversitat  2 punts per any d’experiència.

(puntuació màxima 50 punts)

5. PARTICIPACIÓ. DOCUMENTACIÓ I TERMINIS PRESENTACIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC:

La documentació s’ha de fer arribar al correu electrònic info@ceinr.cat durant els 10 dies naturals següents a la publicació d’aquest anunci, és a dir, 29 d’octubre de 2017 a les 13:00 hores.

En aquest correu electrònic s’ha de fer constar com a assumpte VACANT 142/2017 i en el cos del correu especificar Nom i cognoms de la persona candidata, el DNI, telèfon de contacte i correu electrònic.  S’hi haurà d’adjuntar de forma obligatòria i per tant motiu d’ésser exclòs de la convocatòria la documentació següent:

 • Currículum vitae
 • Titulació exigida.
 • Documentació acreditativa de l’experiència laboral i professional.

6. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

 Les candidatures que no compleixin amb algun dels requisits imprescindibles de la vacant restaran excloses del procediment de forma automàtica i ja no es valoraran la resta de competències.

 Els mèrits i coneixements seran valorats mitjançant la documentació aportada i l’entrevista amb els membres de la comissió de la selecció.

 

Ribes de Freser, 19 d’octubre de 2017

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

SELECCIÓ D’UNA PLAÇA DE PEÓ FORESTAL EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL I PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PEÓ EN LA BRIGADA FORESTAL.

Els requisits mínims per accedir a la contractació són els següents:

 • Estar en possessió del títol de Grau mig en “Aprofitament i conservació del medi natural” o titulació equivalent.
 • Possessió del Nivell B de Català.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.

Es valorarà:

 • Estudis de Grau superior en “Gestió forestal i del medi natural”.
 • Cursos especialitzats en treballs forestals i manteniment de maquinària.
 • Cursos en ús i maneig de GPS.

Experiència professional:

 • Experiència laboral com a peó de brigada forestal.
 • Experiència en coordinació de brigades forestals.
 • Experiència laboral en l’Administració pública.
 • Experiència en maneig de tractor agrícola / forestal.
 • Voluntariat en campanyes de prevenció d’incendis i/o protecció civil.

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae i dels documents acreditatius corresponents, abans del dia 29 d’abril a les 14.00h al Consorci Espais interès natural del Ripollès. C. Sant Miquel, 44 de Ribes de Freser (17534). Telèfon de contacte: 972.70.22.09. Correu electrònic: info@ceinr.cat

Anunci-BOP-BASES

Anunci-fe-errades-bases

Instància

Anunci d’admesos i exclosos provisionalment.
El termini per presentar esmenes o reclamacions dels aspirants exclosos provisionalment finalitza el dia 25/05/2015 a les 14 hores

Anunci-admesos-exclosos-provisionalment-peo-borsa 

ANUNCI DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS ON S’ESPECIFICA LA COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR I DIA, HORA I LLOC DE L’ENTREVISTA
Dia entrevista: 4 de juny de 2015
Lloc: seu del Consorci Espais Interès Natural del Ripollès (C. Sant Miquel, 44 de Ribes de Freser)
Hora: veure document de llista definitiva d’admesos i exclosos.

Anunci-admesos-exclosos-definitiu-peo-borsa

ACTA I RESULTAT FINAL PER A LA CONTRACTACIÓ PEÓ FORESTAL I LA BORSA DE TREBALL

Resultat final contractació peó forestal i borsa de treball

Procés tancat

Peó forestal per treballar en una brigada forestal pel programa FEM OCUPACIÓ PER A JOVES del Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu

Perfil:

 • Tenir entre 16 i 30 anys
 • DONO (Demanadant d’Ocupació No Ocupat)
 • Carnet de conduir i vehicle propi
 • Flexibilitat horària
 • Formació mínima requerida – ESO
 • Es valora formació especialitzada en ús de maquinària forestal

Les persones interessades han d’adreçar una sol·licitud al Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès, acompanyada d’un currículum i dels documents acreditatius corresponents, abans de les 14h del dia 11 de juny de 2014.

Horari de Registre: de dilluns a divendres de 10.00h a 14.00h i dimarts de 16.00h a 18.00h.
C/ Sant Miquel,44
17534 Ribes de Freser
Tel: 972702209 info@ceinr.cat

Aj. Pardines – Convocatòria plaça Tècnic Administració General