Organs de govern

CONSELL PLENARI

El Consell Plenari és l’òrgan suprem de deliberació i de decisió del Consorci. Les seves funcions són:

-         L’elecció del president

-         El nomenament dels membres de la Comissió Executiva i del gerent

-         Aprovació dels estatuts, de la carta programàtica, del pressupost, dels comptes anuals, dels nous membres i de la plantilla.

-         Dissolució i liquidació del Consorci.

COMISSIÓ EXECUTIVA
Òrgan permanent d’administració, de gestió i de proposta. Les seves funcions són:

-         Informar plans, programes d’actuació

-         Aprovar reglamentació

-         Contractació estudis i recerques

-         Organitzar serveis del centre

-         Autoritzar adquisicions de patrimoni

-         Admetre membres del Consell Cooperació

EL PRESIDENT
Aquest càrrec tindrà una durada de 4 anys, endemés exercirà la presidència del Consell Plenari i la Comissió Executiva. Les seves funcions seran:

-         Convocar i presidir les sessions del Consell Plenari.

-         Autoritzar despeses

-         Funcions que li siguin delegades pel Consell Plenari