Boscos públics

La superfície forestal al ripollès és de 84.233,14 ha de les quals 24.912,64 ha son forest d’utilitat pública. D’aquestes el CEINR en gestiona 18.911,08 ha. Que representa el 76 % dels boscos públics del Ripollès. En aquests sentit el consorci desenvolupa les tasques següents:

1-     Aprofitaments Forestals

–        Gestió de les forest d’ utilitat pública

Per una correcta planificació de les forest  els CEINR es fa càrrec de la redacció dels Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF)  i dels Plans d’Ordenació Forestal (POF) dels boscos d’utilitat pública.

–        Marcatge i control de les subhastes

Això permet quantificar quina quantitat de fusta i de quina manera s’ha d’extreure  assegurant  una explotació sostenible dels boscos.

2-     Actuacions de millora forestal

–        Es controlen i s’executen aclarides, estassades, podes, eliminació de restes,  així com obertura i arranjament de pistes. Es porten a terme tasques de recuperació de pastures pastures o cremes controlades destinades reduir el risc d’incendis i millorar les pastures .

3-     Suport als ajuntaments:

–        Tramitació d’ajuts i subvencions

Redacció de memòries tècniques per a la tramitació d’ajuts i subvencions per a la gestió i millora forestal.

–        Redacció de projectes

Redacció dels Plans d’Emergència Municipals (PAM), Plans d’Autoprotecció (PAU) i tasques a nivell comarcal com ara el  Pla de Prevenció d’Incendis Comarcal (PPIF).

4-     Implantació de les accions de l’Agenda 21 en relació al medi natural