CEINR
QUI SOM?

El Consorci d’Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEINR) és una estructura comarcal. Actualment, els seus membres són els ajuntaments de Campdevànol, Campelles, Camprodon, Gombrèn, Llanars, Les Llosses, Molló, Ogassa, Pardines, Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases, Toses, Vallfogona del Ripollès, Vilallonga de Ter –tots els de la comarca del Ripollès- i Castellar de n’Hug –del Berguedà-, el Consell Comarcal del Ripollès, el Consorci Ripollès Desenvolupament, la Diputació de Girona i el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

El CEINR sorgeix de la necessitat dels ajuntaments de la comarca per portar a terme una gestió més eficient dels boscos públics i dels seus espais d’interès natural. En aquest sentit, i atès que els ajuntaments han delegat les seves competències, el CEINR gestiona la totalitat de les forests d’utilitat pública propietat dels ajuntaments de la comarca del Ripollès (25.198,94 hectàrees, que representen un 74’4% dels boscos públics de la Província de Girona) i també, per delegació del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, gestiona 6 Espais d’Interès Natural inclosos dins Xarxa Natura 2000 que es troben majoritàriament dins la comarca. En total al Ripollès hi ha 33.738,30 hectàrees de superfície inclosa dins la Xarxa Natura 2000.

Protecció de fauna, flora i hábitats

El Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès va ser constituït l’any 2004 (BOP de Girona núm. 29 -12 de febrer de 2004). amb la voluntat de preservar, millorar, divulgar i gestionar el patrimoni natural i les forests d’utilitat pública del Ripollès.

En el consell plenari del Consorci, en la sessió de 14 de juny de 2017 va aprovar la modificació dels Estatuts per tal d’adaptar-se a la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LARSAL), i a la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic. Així mateix, s’ha aprofitat per incloure quatre municipis nous de l’àmbit territorial del Consorci, així com diversos canvis en termes d’actualització legal i organitzativa que permetin un funcionament més àgil i adequat a la realitat de l’entitat.

Amb data 22 de setembre de 2015 el Govern va aprovar el decret de declaració del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, amb l’objectiu de treballar per la conservació dels valors naturals, promoure la ramaderia extensiva tradicional, facilitar la comercialització de productes i serveis relacionats amb el Parc, potenciant el turisme i les activitats de natura, ordenar l’ús públic, controlant la sobrefreqüentació (curses, travesses, trails), i reforçar els lligams a l’altra banda de la frontera, amb el Parc Natural Regional dels Pirineus Catalans i les seves reserves naturals.

Aquesta és una iniciativa molt bona pel Ripollès, ja que és important que la gent que viu i treballa en aquesta comarca en siguem part i partícips. Malgrat tot, el seu ritme d’evolució és lent, pel fet que no compta amb l’equip de gestió que hauria de tenir, i per això, es recolza en l’equip tècnic que gestiona també el Consorci. Està bé aprofitar sinergies, sempre que es pugui realment portar a terme totes les tasques previstes. La gestió forestal és molt important i imprescindible també per la conservació dels valors naturals i paisatgístics.

Objectius i funcions

Estudiar, projectar i impulsar les iniciatives necessàries per al foment dels Espais d’Interès Natural (EINS) del Ripollès, l’aprofitament sostenible dels recursos i la millora de les condicions de vida de la població rural.

Realitzar estudis, informes, anàlisis i propostes relatives a la planificació, ús i gestió del territori i dels seus recursos naturals.

Proporcionar l’assessorament i l’ajuda tècnica necessària als ens integrants del Consorci.

Vetllar per la conservació, defensa i millora dels valors culturals, ecològics, paisatgístics i econòmics dels EINS del Ripollès, així com fer-se càrrec de l’organització i el foment de llur estudi i coneixement.

Realitzar, contractar o fiscalitzar les obres i actuacions promogudes pel Consorci i que es portin a terme dins dels EINS del Ripollès.

Crear un fons d’informació en el seu àmbit d’interès.

Actuar com a òrgan de representació dels ens del Consorci, en tot el que faci referència als EINS del Ripollès.

Impulsar l’actuació coordinada de les administracions públiques en l’àmbit d’aquests espais i assumir les competències que aquestes puguin delegar al Consorci.

Suport als ajuntaments

Gestió forestal de les forests de propietat municipal.
Pla d’aprofitaments.
Pla de millores.
Suport en la tramitació d’ajuts i subvencions.
Implantació de les accions de l’Agenda 21 en relació al medi natural.