BOSCOS
PÚBLICS

La superficie forestal al ripollés és de 84.233,14 ha de les quals 24.912,64 ha són forest d’utilitat pública. D’aquestes el CEINR en gestiona 18.911,08 ha. Que representa el 76% dels boscos publics del Ripollés. En aquest sentit, el consorci desenvolupa les tasques seguents:

1. Aprofitaments Forestals

* Gestió de la forest d’utilitat publica. Per una correcta planificaci6 de les forests el CEINR es fa carrec de la redacci6 dels Plans Técnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i dels Plans d’Ordenacié Forestal (POF) dels boscos d’utilitat pública.

* Marcatge i control de les subhastes. Aixo permet quantificar quina quantitat de fusta i de quina manera s‘ha d’extreure assegurant una explotació sostenible dels boscos.

2. Actuacions de millora forestal

* Es controlen i s‘executen aclarides, estassades, podes, eliminacié de restes, aixi com obertura i arranjament de pistes. Es porten a
terme tasques de recuperaci6 de pastures o cremes controlades destinades reduir el risc d’‘incendis i millorar les pastures.

3. Suport als ajuntaments

* Tramitaci6 d’ajuts i subvencions. Redaccio de memories técniques per a la tramitaci6 d’ajuts i subvencions per a la gestié i millora
forestal.

* Redacció de projectes.

* Redacció dels Plans d’Emergéncia Municipals (PAM), Plans d’Autoprotecció (PAU) i tasques en l’Ambit comarcal com ara el Pla de Prevenció d’Incendis Comarcal (PPIF).

4. Implantació de les accions de I’Agenda 21 en relacio amb el medi natural.

Boscos públics del Ripollès
24.912,64 ha
oBOSCOS PÚBLICS GESTIONATS PEL CEINR
oALTRES BOSCOS PÚBLICS