RIBERES DE L’ALT TER

Sup. XN 2000: 409,8 ha (100%)

Punts d’interès

Pantà de Cal gat

Molí Petit

Torrent d'Escamarc

Cal Peric

L’Espai Natural Protegit de les Riberes de l’Alt Ter engloba les ribes superiors del riu Ter, entre Camprodon i Ripoll, un tram del riu Ritort i també algunes planes i zones boscoses properes. D’aquesta manera es protegeixen diversos hàbitats d’interès comunitari, com ara les vernedes, rouredes de roure pènol (Quercus robur), les fagedes acidòfiles, els prats de dall i els rius i torrents amb sargars, així com altres hàbitats higròfils. Es tracta d’un espai fluvial d’aigües permanents, amb un pendent moderat i una vall àmplia en què es formen boscos de ribera que donen refugi a un ric ecosistema de mamífers, rèptils, amfibis i aus.

Flora i fauna destacada

TRITÓ PIRINENC

Calotriton asper

GRANOTA ROJA

Rana temporaria

BÚIXOL

Anemone nemorosa

CUCA DE CAPSA

Odontoceridae

TELL DE FULLA GRAN

Tilia platyphyllos

VERN

Alnus glutinosa