QUÈ FEM?

En els espais d’interès natural inclosos en la Xarxa Natura 2000, el CEINR actua com a pont entre les administracions supramunicipals i els agents socioeconòmics de la comarca i la ciutadania.

En l’estudi i coneixement d’aquests espais, el CEINR ha de ser capaç d’aglutinar el coneixement del món científic -sistematitzat a través d’articles científics i eines informàtiques- i el coneixement local -que es traspassa oralment, de generació en generació – i que està en risc de desaparèixer.

A la comarca del Ripollès, 33.738,30 ha de superfície estan incloses dins Xarxa Natura 2000, d’aquestes el CEINR en gestiona 22.650,73 ha, que corresponen als espais que estan majoritàriament o totalment dins la comarca.

Les feines que desenvolupa el consorci dins aquests espais són:

Protecció de fauna, flora i hábitats

La realització d’estudis i seguiment de fauna, flora i hàbitats amenaçats permet un millor coneixement de la distribució d’espècies i una gestió més acurada dels Espais d’Interès Natural. Aquests estudis i seguiments es porten a terme des del CEINR i/o amb col·laboració amb diferents organismes i entitats. Entre les espècies de fauna, s’estan portant a terme actuacions de conservació de la perdiu blanca (Lagopus muta pyrenaica), el gall fer (Tetrao urogallus), el trencalòs (Gypaetus barbatus), de quiròpters com ara l’Orellut alpí (Plecotus macrobullaris) i el Llangardaix Pirinenc (Lacerta Agilis). La conservació de la flora va molt lligada a la conservació d’hàbitats. Entre d’altres s’està treballant amb la conservació dels boscos madurs, i de la vegetació en rocallams i zones humides. El coneixement del seu estat ajuda a planificar les millores adients i a regular els usos d’aquests espais.

Actuacions d’ús públic

Actuacions encarades a la millora i manteniment d’infraestructures per facilitar la mobilitat en els Espais d’Interès Natural, van encaminades a l’adequació d’àrees de lleure, de refugis de muntanya, senyalització de camins, recuperació de fonts, i instal·lació de plafons interpretatius.

Suport als ramaders

Es tracta de fer compatibilitzar la ramaderia amb la protecció dels Espais d’Interès Natural. Actuacions encarades a la instal·lació d’abeuradors per protecció de molleres amb la instal·lació d’abeuradors. Instal·lació de mànegues ramaderes per al bestiar, canvi i senyalització de filat espinós i instal·lació de passos canadencs.

Superficie dels espais de la Xarxa Natura 2000

Capçaleres del Ter i el Freser

Sup. EIN: 12.515,53 haSup. XN 2000 12.465,10 ha(100%)

Serra de Montgrony

Sup. EIN i XN 2000: 3.183,73 ha (100%)

Serra Cavallera

Sup. EIN: 5.169,92 haSup. XN 2000: 6.381,80 ha (100%)

Vall de Rigat

Sup. EIN: 124,36 haSup. XN 2000: 210,3ha (100%)

Riberes de l'Alt Ter

Sup. XN 2000: 409,8 ha (100%)

Rasos de Tubau

Sup. EIN i XN 2000: 519.51 ha (100%)