ÀREES DE REGULACIÓ D’ESCALADA

A la comarca del Ripollès trobem algunes espècies de rapinyaires rupícoles amenaçats, com l’aufrany, classificat com a “Vulnerable” en el catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada (Decret 172/2022), o el trencalòs, classificat “En perill d’extinció”. Aquestes espècies, així com d’altres que també nidifiquen en fissures de parets, poden ser molt sensibles a les molèsties causades per la presència humana, sobretot quan aquestes es donen durant la incubació dels ous i les primeres fases de desenvolupament dels pollets. Així doncs, activitats com l’escalada, poden representar una amenaça per a la conservació d’aquestes espècies, si no es realitzen de forma respectuosa. A part de fauna, algunes espècies de flora també es poden veure afectades per el trepig i l’alteració de replans, baumes i fissures. 

Davant aquest context, l’any 2014 es va dur a terme una ordenació de la pràctica de l’escalada al Ripollès, amb l’objectiu de fer compatible l’activitat amb la conservació de la biodiversitat dels diferents espais naturals de la comarca. L’ordenació determina quines són aquelles àrees més aptes per a l’escalada i els períodes en que pot dur-se a terme l’activitat, segons la fenologia de les espècies sensibles que hi nidifiquen.

Consulta la zonificació de la regulació de l’escalada al Ripollès

I

En la regulació van participar els diferents agents implicats, tant els tècnics responsables de la conservació dels espais naturals protegits (especialment Consorci d’Espais d’Interès Naturals del Ripollès juntament amb els Serveis Territorials del Departament) i el Cos d’Agents Rurals, com també els usuaris afectats, els escaladors, per tal de consensuar la zonificació i recollir-ne totes les consideracions oportunes. En el seu moment es van avaluar les zones en les que es practicava l’escalada i també es va recollir la informació de les zones d’interès per a la fauna i flora rupícola.

Finalment, es va arribar un acord en el que les zones d’escalada es van classificar com:

  • Escalada lliure: Es pot escalar tot l’any sense autorització prèvia. En alguns dels sectors també està permès obrir noves vies, i en d’altres cal sol·licitar autorització per fer-ho.
  • Escalada restringida temporalment: Sectors en els que cria alguna espècie d’interès però que fora de l’època de cria l’escalada està permesa. La temporalitat varia entre els diferents sectors, segons l’espècie nidificant.
  • Escalada no permesa: Sectors d’interès per les aus en els que no està permesa l’escalada.

Si vols realitzar una obertura de noves vies en sectors d’escalada lliure en els que calgui autorització, tramet la autorització

I